Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetové e-knihy / PDF knihy „Laskavé pohádky“ (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek zuzanaverescakova.cz vyplněním a odesláním objednávky.

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:

Mgr. Zuzana Vereščáková
Vrchlického 256/10, 460 01 Liberec 13, Česká republika
IČ: 04942442

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření, pořizování kopií nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autorka za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

a) Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese zuzanaverescakova.cz/laskave-pohadky. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://zuzanaverescakova.cz/objednavka-e-kniha-laskave-pohadky/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.zuzanaverescakova/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Kupní cena

Ve shrnutí objednávky konkrétního produktu najdete konečnou cenu e-knihy. Prodávající je neplátce DPH, cena je tak konečná.

b) Faktura

Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

a) Možnost plateb

Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Mgr. Zuzana Vereščáková

c) Forma platby

Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

d) Dárky

Veškeré bonusy (dárky), na které má kupující nárok (jejich výčet je uveden na webové adrese konkrétního produktu), budou zaslány spolu s produktem po uhrazení částky.

V. Odstoupení od smlouvy

a) Garance spokojenosti

Za produkty fyzická osoba Mgr. Zuzana Vereščáková ručí garancí spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů ode dne doručení předmětu koupě.

V této lhůtě má kupující právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

b) Způsob vyrozumění

Odstoupení bude provedeno formou jednostranného právního jednání elektronicky na emailu laskavepohadky@zuzanaverescakova.cz. Bude mít formu prohlášení, že od kupující od smlouvy odstupuje s přiloženou kopií faktury – daňového dokladu.

Kupujícímu bude elektronicky zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu prodávajícímu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem na číslo účtu uvedené kupujícím.

VI. Odpovědnost

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávkovém formuláři, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

c) Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://zuzanaverescakova.cz/ochrana-osobnich-udaju/

VII. Závěrečná ustanovení

a)Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelůvčetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

Pokud mezi prodávajícím a kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má kupující právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

b) Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.zuzanaverescakova.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.zuzanaverescakova.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.